GESCHRIFTEN UIT DE NEGENTIENDE EEUW

Jean Koene (31 mei 1932 - 3 november 2003)
Citaten
Het is de bedoeling dat op deze pagina aandachttrekkende citaten komen te staan, die afkomstig zijn uit de hiernaast vermelde scripties. Of ik de keuze van die citaten zelf zal maken dan wel over zal laten aan anderen, weet ik nog niet. Uitgangspunt zal daarbij in elk geval zijn, dat het zinnen zijn of uitvoeriger passages die opvallen door hun vorm of inhoud. Wie die zinnen of tekstgedeelten in hun verband wil zien, kan in de meeste gevallen gemakkelijk zijn weg vinden via de verwijzingen die eronder staan.
Jean Koene, juni 2003
'Mal Volk'
"Ik raad niemand, ook zelfs niet den vurigsten oudheidminnaar, om nog heden rond te zien naar een overblijfsel van dit kasteel, want het huis is in puin gestort en het puin is gruis geworden, en de Stichtsche landman heeft er den ploeg doorheen gedreven..."
(G. Bosboom-Toussaint over Het Huis Lauernesse)

Lees verder over 19de-eeuwse letteren...
Geheimenissen
"Ik ben man en vader en ik sidderde bij de gedachte dat ik zulk geschrift mijner vrouw of mijner dochter kon hebben aangeboden (...) Waartoe onze vrouwen en dochters daarmede in kennis gebracht?"
(Mr A.A. van Brussel over Klaasje Zevenster door J. van Lennep)

Lees verder over de geheimen van de 19e eeuw...
'Wonderlyk Vlaenderen'
"Onder anderen gebood zij hem, dat men de borsten van al de Vlaamse zeugen afsnijden en al hunne biggen met het zwaard doorspeten zou, en dat men de honden van Vlaanderen zou doodslaan: de honden van Vlaanderen waren de dappere mannen, die met het staal in de vuist, voor het vaderland strijden zouden."
(Uit: De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Conscience)

Lees verder over de Vlaamse Literatuur...
Land van weemoed en liefde
"Mijn tante Loveling, P. Fredericq, bijna heel de letterkundige struik onzer familie heeft de verschijning mijner novelle met een algemeen 'tolle' begroet. Niet banaal, o neen, maar afschuwelijk, afgrijselijk!
   Ik geloof dat ik een weinig te ver ben gegaan en nochtans dergelijke geschiedenissen en nog veel akeliger heb ik weten gebeuren - de waarheid heeft toch haar rechten?"
(Cyriel Buysse over De Biezenstekker in een brief aan Emmanuel de Bom van 28 juni 1890)

Lees verder over het land van weemoed...
Hun God
WETENSCHAPPELIJKE TUCHT
"Wij hebben dubbel behoefte daaraan in een tijd gelijk de onze, waarin willekeur, dweepzucht, lafhartig buigen voor uitwendig gezag, mystiekerij, vrees en reactiegeest de meeningen der menschen op het dolst dooreen jagen, en niet zelden een schouwspel baren, dat men eerder in een gesticht voor krankzinnigen verwachten zou."
(Allard Pierson in 1874 over 'obscurantisme')

Lees verder over 19de-eeuwse geloofsopvattingen...